Regulamin użytkownika i sportowca NasiMistrzowie.pl

 

I Postanowienia ogólne.

1.    Właścicielem Portalu jest Stowarzyszenie NASIMISTRZOWIE.PL,  ul. Gen. Karola Świerczewskiego 40 /14, 55-011 Siechnice, NIP 8961557593, REGON 36627920500000, KRS 0000657030, zwana w dalej Administratorem.
2.    Celem usług świadczonych na Portalu jest ożywienie rynku umów sponsorskich i ułatwienie relacji sportowiec – sponsor. W szczególności wywołanie mody na sponsoring sportowców oraz pomoc osobom czynnie uprawiającym profesjonalny sport.
3.    Regulamin usług dostępny jest na stronie http://nasimistrzowie.pl/. 
4.    Regulamin powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
5.    Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników dalej: Sportowców), a także prawa i obowiązki Administratora Portalu, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego http://nasimistrzowie.pl/. 
6.    Wszelkie treści zawarte w autorskich materiałach, programach, stanowią przedmiot przysługujących Administratorowi autorskich praw majątkowych.
7.    Każdy Użytkownik ma możliwość odczytu oraz ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie, a także dokonania wydruku.

II Definicje.

1.    Sportowiec – Użytkownik, który po weryfikacji przez Administratora informacji przesłanych w formularzu, otrzymał możliwość założenia swojego Profilu na łamach Portalu.
2.    Użytkownik – osoba fizyczna, która weszła na stronę Portalu i  przeglądała jego treści.
3.    Portal – platforma dostępna pod adresem http://nasimistrzowie.pl/.
4.    Profil - zbiór informacji dotyczących i udostępnianych przez Sportowca na łamach Portalu po weryfikacji informacji przez Administratora.
5.    Administrator portalu – osoba zarządzająca i udostępniająca zasoby Portalu. 
6.    Umowa – Sportowiec otrzymuje finansowanie na mocy umowy z Administratorem.

III Techniczne warunki korzystania z Portalu.

1.    W celu korzystania z Portalu Użytkownik powinien posiadać:
•    urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
•    dostęp do sieci Internet;
•    adres poczty email.
2.    Portal zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik. 
3.    Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość zapisywania tych plików na urządzeniu końcowym Uczestnika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
4.    Portal informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Portalu.
5.    Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies, zawarte są w Polityce Plików Cookies udostępnianej pod adresem  http://nasimistrzowie.pl/polityka-cookies stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

IV Rejestracja w Portalu.

1.    Użytkownik w celu założenia Profilu w Portalu dokonuje rejestracji poprzez:
a)    Wypełnienie formularza;
b)    Przesłanie formularza z danymi do Administratora Portalu w celu ich weryfikacji;
c)    Administrator zatwierdza możliwość utworzenia Profilu w ciągu 14 dni;
d)    Administrator z pozytywnie zweryfikowanym  Sportowcem podpisuje umowę.
2.    Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi od Administratora oraz po podpisaniu umowy, Sportowiec otrzyma link do Profilu, gdzie będzie mógł wstawić swoje zdjęcie, opis oraz dane kontaktowe, nr telefonu, adres e-mail oraz hasła. 
3.    Użytkownik ma obowiązek raz na 12 miesięcy od zarejestrowania się przesłania danych do ponownej weryfikacji przez Administratora. W przypadku braku informacji, konto w Portalu, wygasa.
4.    Użytkownik, który nie ma pełnej zdolności do czynności prawnej tzn. nie ma ukończonych 18 lat, dodatkowo zobowiązany jest do przesłania drogą mailową oświadczenia ze zgodą opiekuna prawnego na utworzenie profilu. Oświadczenie powinno zawierać dane kontaktowe opiekuna w celu umożliwienia z nim bezpośredniego kontaktu. Portal przyjmuje deklaracje wyłącznie od osób powyżej 16 roku życia.
5.    Po założeniu Panelu Użytkownika, ma on możliwość m.in:
•    zmiany swoich danych;
•    zmiany swojego hasła;
•    edycji profilu;
•    usunięcia konta.
6.    Użytkownik przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
•    przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Portalu;
•    dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

V Zakres usług Portalu.

1.    Portal daje Sportowcom możliwość:
a)    promocji;
b)    dobrowolnego zrzeszenia się w Stowarzyszeniu nasimistrzowie.pl;
c)    uczestnictwa w rekrutacji do finansowania od osób fizycznych lub prawnych tzw. Sponsorów;
d)    zapoznania się z materiałami udostępnianymi przez Administratora na łamach Portalu;
e)    udziału w warsztatach dla zawodników dotyczące autopromocji i wykorzystania mediów społecznościowych;
2.    Sportowiec otrzymuje finansowanie od Sponsora na mocy Umowy zawartej z Administratorem.
3.    Administrator za pośrednictwo w finansowaniu Sportowca pobiera prowizje w wysokości 20% wartości wsparcia. Zasady sponsoringu ustalane są indywidualnie każdorazowo przy zawieraniu Umowy Sponsorskiej.
4.    Administrator nadaje Użytkownikom prawo do korzystania z autorskich materiałów na zasadzie licencji niewyłącznej na czas określony. 
5.    Sportowiec może korzystać ze swojego Profilu przez 1 rok od momentu pozytywnej weryfikacji jego osiągnięć przez Administratora.
6.    Po upływie okresu o którym mowa w pkt. 3, Profil staje się nieaktywny i niewidoczny, Sportowiec  może przedłużyć czas korzystania z Profilu. Przedłużenie okresu ważności Profilu wymaga jego ponownej weryfikacji.
7.    W związku z nieodpłatnym charakterem korzystania z Portalu, Sportowiec który uzyska Sponsora poprzez pośrednictwo Administratora, ma dodać minimum  3 posty na fb oraz 3 posty na Instagramie z oznaczeniem #nasimistrzowie #razemmozemywiecej w ciągu kwartału.
8.    Sportowiec, Administrator Portalu, Sponsor zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich danych, materiałów, informacji ustnych i pisemnych, które związane są z czynnościami wykonywanymi w celu świadczenia usług w ramach Portalu, a przez którą rozumie się tajemnicę przedsiębiorstwa w brzmieniu nadanym temu pojęciu przez art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), na którą składają się wszelkie informacje dotyczące działalności nieujawnione do wiadomości publicznej i posiadające wartość gospodarczą, w tym informacje produkcyjne, handlowe, finansowe, technologiczne i organizacyjne, informatyczne oraz dotyczące współpracy między Stronami.

VI  Prawa i Obowiązku Administratora.

1.    Administrator troszczy się o należyte działanie platformy internetowej http://nasimistrzowie.pl/  o każdej porze.
2.    Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Profilu Sportowca w przypadku:
a)    złamania zasad umowy oraz regulaminu,
b)    podejmowania działań na szkodę innego Użytkownika, Sportowca lub Portalu,
c)    podawania nieprawdziwych danych,
d)    udostępnianie dostępu do konta nieuprawnionym osobą trzecim,
e)    niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z usług zamówionych  przez Użytkownika/Sportowca, z innych przyczyn niż siła wyższa,
3.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)    treści i informacje przekazywane przez Użytkowników/Sportowców, w szczególności za ich prawdziwość, aktualność czy rzetelność,
b)    działania nieuprawnionych osób trzecich, którym Sportowiec przekazał kody dostępu do swojego Profilu,
c)    za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika/Sportowca danych oraz informacji Portalu,
4.    Administrator  nie odpowiada za bezprawne działania Użytkownika/Sportowca, jeżeli Portal nie posiada świadomości faktów i okoliczności.
5.    W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu w ramach  Portalu Uczestników, Portal jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do ich zaprzestania.
6.    W przypadku, gdy Portal wiedział o bezprawnych działaniach Uczestników, a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

VII Procedura reklamacyjna.

1.    Użytkownik/Sportowiec ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu, wysyłając maila podanego na stronie http://nasimistrzowie.pl/ w którego treści wpisuje:
•    dane Uczestnika umożliwiające kontakt;
•    rodzaj usługi, której dotyczy zakłócenie;
•    rodzaj błędnego funkcjonowania;
•    czas, który stanowi podstawę reklamacji;
•    zarzuty Uczestnika;
•    okoliczności uzasadniające reklamację;
•    ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;
- w celu ułatwienia procedury reklamacyjnej.
2. Użytkownik, który nie został pozytywnie zweryfikowany do założenia Profilu w Portalu ma możliwość złożenia reklamacji. 
3. Administrator, rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14  dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją wykonać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.
5. W przypadku uznania reklamacji, Portal niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

VIII Rezygnacja ze świadczonych usług.

1.    Sportowiec, który założył Profil może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w razie nie przestrzegania zasad niniejszego regulaminu przez Administratora. 
2.    Administrator może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Sportowca zarejestrowanego w przypadku, gdy:
a)    Sportowiec, w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w Portalu,
b)    Sportowiec w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Portalu.
3.    Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sportowca zostanie przesłane na podany w Profilu adres e-mail.
4.    Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem dostępu do Profilu oraz jego usunięciem.

IX Postanowienia końcowe.

1.    Regulamin jest dostępny pod adresem: http://nasimistrzowie.pl/regulamin.  
2.    Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a)    http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
b)    http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
c)    http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
d)    Użytkownik posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
e)    Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
f)    wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
g)    powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
h)    platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/
3.    Jeżeli Użytkownikiem jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez  Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

 

Regilamin Sponsora NasiMistrzowie.pl

 

I Postanowienia ogólne.

1.    Właścicielem Portalu jest Stowarzyszenie NASIMISTRZOWIE.PL,  ul. Gen. Karola Świerczewskiego 40 /14, 55-011 Siechnice, NIP 8961557593, REGON 36627920500000, KRS 0000657030, zwana w dalej Administratorem.
2.    Celem usług świadczonych na Portalu jest ożywienie rynku umów sponsorskich i ułatwienie relacji sportowiec – sponsor. W szczególności wywołanie mody na sponsoring sportowców oraz pomoc osobom czynnie uprawiającym profesjonalny sport.
3.    Regulamin usług dostępny jest na stronie http://nasimistrzowie.pl/. 
4.    Regulamin powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
5.    Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników dalej: Sponsorów, a także prawa i obowiązki Administratora Portalu, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego http://nasimistrzowie.pl/. 
6.    Wszelkie treści zawarte w autorskich materiałach, programach, stanowią przedmiot przysługujących Administratorowi autorskich praw majątkowych.
7.    Każdy Użytkownik ma możliwość odczytu oraz ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie, a także dokonania wydruku.

II Definicje.

1.    Sponsor – osoba fizyczna lub osoba prawna finansująca Sportowca, którego znalazł na łamach Portalu lub podmiot dokonujący zapłaty za organizacje eventu.
2.    Użytkownik – osoba fizyczna, która weszła na stronę Portalu i  przeglądała jego treści.
3.    Portal – platforma dostępna pod adresem http://nasimistrzowie.pl/.
4.    Profil - zbiór informacji dotyczących i udostępnianych przez Sponsora na łamach Portalu po weryfikacji informacji przez Administratora.
5.    Administrator portalu – osoba zarządzająca i udostępniająca zasoby Portalu.
6.    Umowa – postanowienia wiążące Administratora oraz Sponsora w związku z korzystaniem z Portalu.
7.    Umowa sponsorska – umowa zawarta pomiędzy Sponsorem, a zawodnikiem (Sportowcem) za pośrednictwem Administratora w związku z usługami dostępnymi na łamach Portalu.

III Techniczne warunki korzystania z Portalu.

1.    W celu korzystania z Portalu Użytkownik powinien posiadać:
•    urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
•    dostęp do sieci Internet;
•    adres poczty email.
2.    Portal zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik. 
3.    Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość zapisywania tych plików na urządzeniu końcowym Uczestnika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
4.    Portal informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Portalu.
5.    Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies, zawarte są w Polityce Plików Cookies udostępnianej pod adresem  http://nasimistrzowie.pl/polityka-cookies stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

IV Rejestracja w Portalu.

1.    Użytkownik w celu założenia Profilu w Portalu dokonuje rejestracji poprzez:
a)    Wypełnienie formularza;
b)    Przesłanie formularza z danymi do Administratora Portalu w celu ich weryfikacji;
c)    Administrator zatwierdza możliwość utworzenia Profilu w ciągu 14 dni;
d)    Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi od Administratora, Sponsor otrzyma link do Profilu wraz z umową, gdzie będzie mógł wstawić swoje logo, opis oraz dane kontaktowe, nr telefonu, adres e-mail oraz hasła. 
2.    Użytkownik ma obowiązek raz na 12 miesięcy od zarejestrowania się jako Sponsora przesłania danych do ponownej weryfikacji przez Administratora. W przypadku braku informacji, konto w Portalu, wygasa.
3.    Po założeniu Panelu Użytkownika, ma on możliwość m.in:
•    zmiany swoich danych;
•    zmiany swojego hasła;
•    edycji profilu;
•    usunięcia konta;
•    dostępu do pełnych profili Sportowców.
4.    Użytkownik przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
•    przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Portalu;
•    dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

V Zakres usług Portalu.

1.    Portal ma możliwość odpłatnej:
a)    promocji;
b)    dobrowolnego zrzeszenia się w Stowarzyszeniu nasimistrzowie.pl;
c)    możliwość dokonania rekrutacji Sportowców lub organizowania eventów sportowych;
d)    zapoznania się z materiałami udostępnianymi przez Administratora na łamach Portalu.
2.    Sponsor w umowie z Administratorem zobowiązuje się do wypłacenia prowizji.
3.    Administrator nadaje Użytkownikom prawo do korzystania z autorskich materiałów na zasadzie licencji niewyłącznej na czas określony. 
4.    Użytkownik może korzystać ze swojego Profilu  przez 1 rok od momentu pozytywnej weryfikacji jego osiągnięć przez Administratora.
5.    Po upływie okresu o którym mowa w pkt. 4, Profil staje się nieaktywny i niewidoczny, Sponsor  może przedłużyć czas korzystania z Profilu. Przedłużenie okresu ważności Profilu wymaga jego ponownej weryfikacji, opłacenia pakietu i podpisaniu Umowy.
6.    Sportowiec, Administrator Portalu, Sponsor zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich danych, materiałów, informacji ustnych i pisemnych, które związane są z czynnościami wykonywanymi w celu świadczenia usług w ramach Portalu, a przez którą rozumie się tajemnicę przedsiębiorstwa w brzmieniu nadanym temu pojęciu przez art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), na którą składają się wszelkie informacje dotyczące działalności nieujawnione do wiadomości publicznej i posiadające wartość gospodarczą, w tym informacje produkcyjne, handlowe, finansowe, technologiczne i organizacyjne, informatyczne oraz dotyczące współpracy między Stronami.

VI  Prawa i obowiązki Sponsora.

1.    Świadczenie usług dla Sponsora jest możliwe:
a.    po pozytywnej weryfikacji założenia profilu przez Administratora;
b.    wyborze i opłaceniu pakietu dostępnego na łamach Portalu;
c.    podpisaniu Umowy z Administratorem.
2.    Sponsor ma możliwość podpisania umowy sponsorskiej z zawodnikiem (Sportowcem), który ma profil w Portalu, wyłącznie po poinformowaniu o swoim wyborze Administratora i wyrażeniu zgody przez Sportowca. Umowa sponsorska uważana jest za zawartą po jej podpisaniu.
3.    Zabronione jest sponsorowanie przez firmy tytoniowe działalności sportowej, oświatowej, zdrowotnej.
4.    Sponsor,  zobowiązany jest do niesponsorowania Sportowców z tej samej dyscypliny w tym samym czasie, jeżeli tak zostało ustalone w umowie (obowiązek lojalności).
5.    Sponsor, który nawiąże kontakt ze Sportowcem poprzez Portal jest zobowiązany do podpisania umowy sponsorskiej wyłącznie za pośrednictwem Administratora. Umowa określa kary umowne za złamanie zasady lojalności oraz nie zachowanie poufności.
6.    Sponsor przesyła swoje logo i materiały dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej nadając Administratorowi licencje na czas nieokreślony.
7.    Sponsor otrzymuje uprawnienia zgodnie z wybranym przez siebie pakietem, który wybrał na stronie Portalu.

VII Prawa i Obowiązku Administratora.

1.    Administrator troszczy się o należyte działanie platformy internetowej http://nasimistrzowie.pl/  o każdej porze.
2.    Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Profilu Sponsora w przypadku:
a)    złamania zasad Umowy oraz regulaminu,
b)    podejmowania działań na szkodę innego Użytkownika, Sportowca, Sponsora lub Portalu,
c)    podawania nieprawdziwych danych,
d)    udostępnianie dostępu do konta nieuprawnionym osobą trzecim,
e)    niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z usług zamówionych  przez Użytkownika/Sponsora, z innych przyczyn niż siła wyższa,
f)    niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umów sponsorskich.
3.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)    treści i informacje przekazywane przez Użytkowników/Sponsorów, w szczególności za ich prawdziwość, aktualność czy rzetelność,
b)    działania nieuprawnionych osób trzecich, którym Sponsor przekazał kody dostępu do swojego Profilu,
c)    za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika/Sponsora danych oraz informacji Portalu,
4.    Administrator nie odpowiada za bezprawne działania Użytkownika/Sponsora, jeżeli Portal nie posiada świadomości faktów i okoliczności.
5.    W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu w ramach  Portalu Uczestników, Portal jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do ich zaprzestania.
6.    W przypadku, gdy Portal wiedział o bezprawnych działaniach Sponsorów, a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

VIII Procedura reklamacyjna.

1.    Użytkownik/Sponsor ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu, wysyłając maila podanego na stronie http://nasimistrzowie.pl/ w którego treści wpisuje:
•    dane Sponsora umożliwiające kontakt;
•    rodzaj usługi, której dotyczy zakłócenie;
•    rodzaj błędnego funkcjonowania;
•    czas, który stanowi podstawę reklamacji;
•    zarzuty Sponsora;
•    okoliczności uzasadniające reklamację;
•    ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;
- w celu ułatwienia procedury reklamacyjnej.
2. Sponsor, który nie został pozytywnie zweryfikowany do założenia Profilu w Portalu ma możliwość złożenia reklamacji. 
3. Administrator, rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14  dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją wykonać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
4.  Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.
5. W przypadku uznania reklamacji, Portal niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

IX Rezygnacja ze świadczonych usług

1.    Sponsor, który założył Profil może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w razie nie przestrzegania zasad niniejszego regulaminu przez Administratora. 
2.    Administrator może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Sponsora zarejestrowanego w przypadku, gdy:
a)    Sponsor, w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w Portalu,
b)    Sponsor w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu/Umowy/Umowy sponsorskiej lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Portalu.
3.    Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Administratora, zostanie przesłane na podany w Profilu adres e-mail.
4.    Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem dostępu do Profilu oraz jego usunięciem.

X Postanowienia końcowe.

1.    Regulamin jest dostępny pod adresem: http://nasimistrzowie.pl/regulamin.  
2.    Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a)    http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
b)    http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
c)    http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
d)    Użytkownik posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
e)    Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
f)    wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
g)    powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
h)    platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/
3.    Jeżeli Użytkownikiem jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez  Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 
 

Partnerzy

Pentagon Research
Format Deweloper
Synergia