Polityka prywatności i ochrona danych osobowych serwisu NasiMistrzowie.pl

 

Niniejszy dokument jest integralną częścią regulaminu.

1.    Administratorem Danych w Portalu jest NASIMISTRZOWIE.PL,  ul. Gen. Karola Świerczewskiego 40 /14, 55-011 Siechnice, NIP 8961557593, REGON 36627920500000, KRS 0000657030, zwany dalej: Administratorem.
2.    Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności Użytkowników. 
3.    Dane wrażliwe są to dane osobowe ujawniające w szczególności dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności.
4.    Użytkownicy w celu uzyskania finansowania kariery za pośrednictwem Portalu wyraża osobną wyraźną zgodę na współadministrowanie jego danych przez Administratora i Sponsora. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie.
5.    Sponsor i Administrator w celu przeprowadzenia rekrutacji Sportowców w Portalu związani są umową o współadministrowanie danych osobowych. 
6.    Administrator zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
7.    Administrator zapewnienia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i komu mogą być przekazane oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.
8.    Sportowiec rejestrując się w Portalu wyraża osobną wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym danych osobowych dotyczących stanu zdrowia. 
9.    Administrator prowadzi zbiór danych osobowych o nazwie „Zbiór Danych Osobowych przetwarzanych przez Portal”. W zbiorze gromadzone są dane tj. imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe (telefon, e-mail), wiek, płeć, stan zdrowia. Informacje te są podawane bądź udostępniane w sposób dobrowolny przez Sportowca podczas rejestracji lub w trakcie kontaktu ze Sponsorem w sposób dobrowolny.
10.    Administrator dostosowuje swoje działania związane z przetwarzaniem danych osobowych do nowych przepisów, które wchodzą 25 maja 2018 roku. 
11.    Dane podawane przez  Sportowca/Sponsora są wykorzystywane w następujących celach:
a)    właściwe wykonanie przez Administratora zobowiązań wynikających z funkcjonalności Portalu, 
b)    prawidłowe wykonanie innych niezbędnych czynności w ramach realizacji umowy.
12.    Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
13.    Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Sportowcem/Sponsorem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, NIP lub PESEL.
14.    Dane dotyczące stanu zdrowia przetwarzane będą przez Sponsora w celu przeprowadzenia rekrutacji za pośrednictwem Portalu.
15.    Podanie danych jest dobrowolne. Sportowiec/Sponsor ma prawo do modyfikacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych pomiędzy Sponsorami oraz przeniesienia danych z Portalu. 
16.    Dane będą używane w celach zawarcia umowy, reklamacji, rozwiązania umowy, przez okres korzystania z Systemu. Archiwizowanie danych trwa 5 lat od dokonania pierwszego logowania z uwzględnieniem niżej wskazanego prawa do bycia zapomnianym, tzn. usunięcia danych.
17.    Sportowiec/Sponsor zgłasza żądanie usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) wysyłając wiadomość do Administratora. Administrator niezwłocznie usuwa wszystkie dane z bazy. 
18.    Administrator ma obowiązek udzielenia Użytkownikom informacji o przysługujących mu prawach. Informacje te mogą być udzielone na piśmie.
19.    Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO (do 25 maja 2018 r. GIODO) , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Partnerzy

Pentagon Research
Format Deweloper
Synergia